Mam przyjemność zaproponować Państwu prowadzenie zarządzania nieruchomością w oparciu o obowiązujące przepisy prawne zawarte m.in. w "Ustawie o własności lokali", "Ustawie o gospodarce nieruchomościami, "Kodeksie cywilnym" i innych aktach obowiązujących.
Zapewniamy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem Państwa nieruchomością. Otrzymają Państwo pełną i profesjonalną obsługę nieruchomości, która w przyszłości dzięki racjonalnemu zarządzaniu, przyczyni się do podniesienia wartości rynkowej nieruchomości, estetyki oraz utrzymaniu w należytym stanie technicznym. Gwarantujemy należyte, odpowiedzialne wykonanie powierzonych nam zadań z wykorzystaniem posiadanej w tym zakresie wiedzy. Zatrudniamy licencjonowanego zarządcę nieruchomościami, profesjonalną kadrę finansową.

Zakres przedmiotowy usług zarządzania nieruchomością wspólną
W ramach zarządzania oferujemy Państwu wykonywanie niżej opisanych czynności zwykłego zarządu zapewniających właściwą eksploatację nieruchomości oraz utrzymanie jej przez cały okres użytkowania w niepogorszonym stanie technicznym.

Organizacja wspólnoty mieszkaniowej
Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, a oferowana przez nas usługa ma na celu sformalizowanie jej istnienia i obejmuje:
 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji REGON,
 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji NIP,
 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • przygotowanie niezbędnych regulaminów,
 • przygotowanie projektu ewidencji księgowej,
 • przygotowanie pierwszego planu gospodarczego oraz podstawowych uchwał.
Współpraca z zarządem wspólnoty:
 • sporządzanie planu zarządzania nieruchomością, uzgodnienie oraz zatwierdzenie do realizacji z zarządem wspólnoty,
 • realizacja bieżących zadań administracyjnych zlecanych przez zarząd wspólnoty,
 • przygotowywanie materiałów dla zarządu wspólnoty;
 • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów).
Obsługa finansowa nieruchomości:
 • zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
 • spełnianie wymogów finansowych (rozliczanie VAT, PIT i CIT),
 • rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów;
 • przygotowywanie projektu rocznego planu gospodarczego;
 • sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty.
Obsługa administracyjna i prawna:
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i właścicieli lokali;
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie nieruchomości;
 • świadczenie usług konserwacyjnych, łącznie z 24 godzinnym pogotowiem lokatorskim;
 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów;
 • reprezentowanie wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami, kontrahentami świadczącymi usługi ma rzecz wspólnoty mieszkaniowej oraz z organami administracji publicznej;
 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności wspólnoty.
Obsługa techniczna:
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 • zlecanie i nadzór nad wykonaniem bieżących napraw budynku;
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • przygotowywanie planów remontowych;
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje oraz odbiór tych prac;
 • proponowanie Zarządowi rodzajów i zakresów remontów przeprowadzanych w budynku, zapewnienie fachowego nadzoru inspektorskiego;
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.
Informujemy również, iż Firma "Z-AN AT" ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Za wymienione powyżej czynności pobieramy wynagrodzenie zarządcy, którego wysokość oraz szczegółowy zakres usług określamy w umowie o powierzenie zarządu nieruchomością.
Pragnę podkreślić, że w dotychczas zarządzanych budynkach, nasze wynagrodzenie nie jest wyższe od średniego wynagrodzenia za tego rodzaju usługi w Szczecinku i wynosi 0,60 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem oferty cenowej na konkretną nieruchomość, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem. Otrzymacie Państwo od nas do wypełnienia stosowny formularz, który ułatwi Państwu przygotowanie zapytania ofertowego, a nam rzetelnej oferty. Stawka wynagrodzenia i sposób jej naliczania może być przedmiotem indywidualnych negocjacji w zależności od zakresu świadczonej usługi oraz stanu technicznego nieruchomości.
W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji zapraszamy do siedziby Firmy przy ulicy Winniczna 8C w Szczecinku lub kontakt telefoniczny pod numerem 48 667 967 400.

umowa o zarządzanie nieruchomością (format DOC)Jeśli poszukujesz zarządcy bądź
administratora dla swojej nieruchomości
zadzwoń lub napisz:

tel.: 667 967 400
biuro@tosko-nieruchomosci.pl